Stajnica i Okolica: 2. Uvod [Introduction]

2. Uvod

Etimologija imena Lika nije sve do danas sigurno razjašnjena. Pojedini stručnjaci iznose tezu da to ime potječe od grčke riječi “likos” = vuk ili od leukos = bijeli. Neki smatraju da potječe od hidronima rijeke Like, a neki da je taj naziv vezan za antička vremena i da je nastao od latinske riječi lacus = jezero. Dakako, sva ova tumačenja imaju karakter hipoteze.

Masiv Velebita, Velike i Male Kapele i Plješivice, te kraške depresije: Ličko, Krbavsko i Gacko polje s brinjskim krajem sastavni su dio ličke zavale, nazvano geografskim pojmom Lika. To je ujedno sastavni dio makroregije Gorske Hrvatske. Sastoji se od pet subregijskih cjelina: srednja Lika, Gacka s brinjskim krajem, Krbava, južna Lika i Ličko pounje.

Ličanima se smatraju i žitelji južnih zakapelskih dijelova ogulinsko-modruško­plašćanske udoline, žitelji Zavalja i još nekih plješevičkih sela nedaleko Bihaća u susjednoj BiH, koji su joj 1947. pripojeni iz sastava RH. Ovo je brdsko-planinsko područje po svom zemljopisnom i geostrateškom položaju prirodna veza između panonskog i dalmatinskog dijela Hrvatske. Neki povjesničari i geografi misle da je to zapravo jezgra Hrvatske. Lika je od najstarijih vremena kontaktno područje jadranskog, subalpskog, panonskog i balkanskog prostora. Od prapovijesti do antike, preko srednjeg vijeka i nadalje ovuda su prolazile ključne prometnice od sjevera preko Kapele (Gvozda) i Vratnika do Senja, te pravcem niz Gacko i Ličko polje prema jugu. Poput goleme kamene gromade, Velebit odvaja Liku od Primorja i zatvara joj prilaz morskoj obali. Visoki i teško savladivi planinski prijevoji silno su otežavali ulazak i izlazak iz tog prostora. Stoga je ovaj prostor relativno lako vojnički braniti. 
Lika i danas predstavlja kralježnicu prometnog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, ali i vertikalu njezina povijesnog identiteta. 

2.1. Zemljopisni položaj Brinjskog kraja i Stajnice

Osnovna prirodno-zemljopisna obilježja

Brinjsko područje čini sastavni dio Ličke zavale kao reljefne cjeline i na kraju Ličkog potkapelskog prostora kao podcjeline. To je sjeverni kontaktni rub Like s Gorskim kotarom i Kordunom (Ogulinsko-plašćanskom udolinom). Zaokruženi i zatvoreni prirodni ambijent brinjskog kraja sa nekoliko manjih kraških polja međusobno povezanih, izdvaja se kao posebna prostorna cjelina, koja ima povoljne topografske i klimatske uvjete. Gorovita visoravan, protkana pitomim kraškim poljima, oduvijek je pružala uvjete za život, čemu je osobito pogodovala blizina obalnog pojasa, jer su otuda dopirala intenzivna i blagotvorna ozračja velikih mediteranskih civilizacija.
Pogled na Stajnicu polovicom prošlog stoljeća
 
Selo Stajnica nalazi se na sjevero-istočnom dijelu dana­šnje općine Brinje, odnosno na krajnjem sjeveru Like. Ovo je područje tipični krš, koji obuhvaća kraško Stajničko polje sa okolnim brdskim predjelima i potok Jarugu koja ponire nedaleko od Jezerana. Stajničko polje nalazi se s ju­žne strane obronaka planin­skog grebena Male Kapele. U slikovitim kontaktima s okol­nim šumovitim planinskim područjima daje prekrasne pejzaže. Ukupne je površine porječja 63 km2. Sa sjeverne strane nalaze se dominantni vrhovi Kapele: Veliki panos (1.079 mnm) i Oštri vrh (1.164 mnm).Sa zapadne strane nastavlja se Crnačko polje, površine porječja 34 km2, sa susjednim mjestima Jezerane i Crnač. Sa istočne strane je Glibodolsko polje površine porječja 46 km2 . Na zapadnom ogranku Glibodolskog polja razvilo se naselje Lipice, koje je u starijoj povijesti bilo u sastavu Stajničke župe. Kasnijim razvojem odvaja se u samostalnu župu.

Stajnica se sastoji od nekoliko samostalnih, pretežito patronimičkih, zaselaka koji su se smjestili na rubovima Stajničkog polja. Sa sjeverne strane su Porkulabi, Kolišće, Rajkovići, Krznarići, Šmiti, Dumenčići, Majtinići, Sveti Petar, Vučetići i Čarapovo Selo, na istočnom rubu polja nalaze se Ujaci i Tominčeva Draga, dok su sa južne strane smješteni Žižići, Brdo, Požari, Murkovići, Mesići i Štefanići.
 
Zapadni dio Stajnice
 
Prosječna visina Stajničkog polja kreće se od 497 mnm (metara nad morem-Jezerane), 505,2 (crkva) 511 (Čarapovo Selo) i 554 (Tominac Draga). Sa južne strane Stajnice protežu se brežuljci Kopanje Veliko i Malo (631 mnm), Jelak (626 mnm), Mesićev vršak, Petrov i Pavlov vršak, Šašina mala (Plantaš) i Kalun (729 mnm). Istočno od zaselka Tominac Drage najveće je brdo Vršak 656 mnm. Dalje prema jugo-zapadu započinje Velebitski greben (Senj­sko bilo). Na okolnim brdskim područjima postoje prostrani planinski pašnjaci i livade koje su od pamtivijeka koristili stajnički pastiri. Gornja Stajnica imala je pašnjake i livade kao što su Mekote, Brezovača, Dolac, Črnetićka, Strmar, Petrovićeva biljevina, Velika i Mala Mrkovina, Slime, Strižakovica, Javorovka, Krševine, Leskov­ka, Tomašićka (izvor), Paljevina, Vršeljak, Dumenčićeva Javorovka, Krčel, Pajine dra­ge, Lokvice, Kozjaci, Stara i Nova biljevina, Sinokoše, Vršak, Tavan, Škura žliba, Jasenovka, Krčevina, Kodrićka, Brezovača, Uvala, Žliba, Beli i Crni Javor, Ravna Draga, Runjavica, Sinokoše, Zidenica, Bujednjaci, Velika i Mala žila, Tavan, Krč, Sebrde, Kujača, Velika uvala, Stojanka, Živa voda i ostale manje površine.
 
 
 
 
 
 

Majtinići, Vučetići i Ujaci

Iznad južne strane polja nalaze se također bogati pašnjaci kao što su Kopanje, Veliko kopanje, Kalun, Medvid-njaci, Šprajčeva javorovka, Mašićevi krči, Pavlakovo, Šmitova ravan, Skraj krči, Banov vršak, Lukić, Vučetićeve strane, Ulica, Kladice, Strežbenica, Ćevin krč. Sve su se ove površine redovito kosile i koristile za ispašu blaga.

U blizini Stajnice prolazi vrlo važna državna cesta koja spaja sje¬ver i jug Hrvatske: stara Jozefinska cesta Karlovac-Senj, te nova auto¬cesta “Dalmatina” - Bosiljevo-Sveti Rok. Planinski masiv Velika i Mala Kapela probija najdulji tunel u Hr¬vatskoj ukupne dužine 5.860 me¬tara. Prometni pravci kroz povijest duboko su utjecali na razvoj ovoga kraja, ali i na njegovu propast, osobito kada su izgrađeni alterna¬tivni cestovni i željeznički pravci prema Rijeci odnosno Splitu.
 

Vodoprivreda i prirodne ljepote - veliki potencijal

Stajničko područje predstavlja značajan i dragocjen izvor velikih količina kvalitetne pitke vode. Glavni vodotok je Stajnička Jaruga koji se vodom opskrbljuje iz nekoliko izvora. Postojeća kaptaža Žižićevo vrilo utvrđene izdašnosti 80-100 lit/sek nalazi se na koti 630 m.n.m. Izvor je izlaznog tipa, a vodnogospo¬darskom suglasnošću dozvoljeno je korištenje 65 lit/sek vode. Da bi se predmetno izvorište ekološki sačuvalo, u pripremi je donošenje odluke o zonama sanitarne zašti¬te. Osim Žižićevog vrila postoji Čabranovo vrilce, Štentićevo vril¬ce, Murkovićevo vrilo i Rupa. Pre¬ma zapadu nalaze se još Franiće¬vo, Mesićevo i Štefanićevo vrilce.
 

2. Introduction

The etymology of the word Lika is unclear to this day. Some experts argue that the name derives from the Greek "Likos" = wolf or leukos = white. Some believe it derives from the river Like, and some that the name relates to ancient times and was derived from the Latin word lacus = lake. Of course, all these interpretations are only hypotheses.

Velebit, Velika and Mala Kapela and Pljesivice and the karst depressions: Ličko , Krbava and Gacko field in the Brinje region are an integral part of Lika basin, all form part of the geographical term Lika. It is also an integral part of the Croatian highland macro- region. It consists of five sub regions: Central Lika, Gacka with Brinje region, Krbava, southern Lika and Lika Pounje.
People from Lika consider themselves residents of the southern parts zakapelskih Ogulinsko-modruškoplašćanske valleys, residents of Zavalje and of some villages near Bihac in neighboring Bosnia, which were incorporated into Croatia in 1947. This is a hilly area in its geographical and geo-strategic position of a natural connection between the Pannonian and Dalmatian part of Croatia. Some historians and geographers believe that this is actually the core of Croatia. From the earliest times Lika was the contact for the Adriatic, sub Alpine, Pannonian and Balkan areas. The key roads from the north across the Kapela Mountains and through the  Vratnik to Senj passed through here from prehistory to antiquity through the Middle Ages and onwards, on their way down through Gacko and Ličko valleys to the south. Like a giant boulder, Velebit separated Lika from the coast and shuts the way to the sea shore. High and hard to climb mountain passes greatly impeded entry and exit to Lika and therefore, this area was relatively easy to defend militarily.

Lika still not only represents the backbone of the transport and economic development of Croatia, but also its direct historical identity.

2.1. Goegraphical location of the Brinje area and Stajnica 

Primary natural geographical features 

[google start] Brinjska area is an integral part of Lika basin as a whole and relief at the end of the Lika region as potkapelskog podcjeline. To contact the northern edge Like the Highlands & Kordun (Ogulinsko-Plascan valley). Rounded and closed natural environment brinjskog end with a few small rocky fields of interconnected, stands out as a separate spatial unit, which has favorable topographical and climatic conditions. Mountainous plateau riddled with picturesque rocky fields has always provided the conditions for life, which was particularly favored near the coastal belt, because they are reached, hence the intense and beneficial atmosphere of great Mediterranean civilizations. [google end]

View of Stajnica halfway through the last century
 
The village of Stajnica is located on the north-eastern part of present-day municipality Brinje or the very northern end of Lika. This is a typical karst area, which includes the Stajnica karst field and the surrounding rugged terrain and the stream Jaruga that disappears underground near Jezerane. The Stajnica field is located on the southern slopes of the mountain ridge of Mala Kapela. Adjoining the surrounding picturesque wooded mountain areas this area has breathtaking scenery. The total area of the basin is 63 km2. On the north side are the dominant peaks of the Kapela: Great panos (1,079 m) and Sharp peak (1,164 m). On the west side lies the Black field (basin measuring 34 km2) with the neighboring towns of Jezerane and Crnač. On the eastern side the field is the Glibodol field (basin area 46 km2). On the west border of the Glibodol field the village of Lipica developed, which was part of the Stajnica parish prior times. With subsequent development it separated into an independent parish.
 
 
[google start]
Stajnica consists of several independent, predominantly patronimičkih, hamlets, which are located on the edges Stajničkog fields. On the north side of the Porkulabi, Kolišće, Rajkovic, Krznarić, Smit, Dumenčić, Majtinići, Sveti Petar Vucetic and Čarapovo village on the eastern edge of the fields are uncles and Tominc Dear, while to the south located Zizic, Hill, fires, Murković , Mesic and Stefancic. 
[google end]
 
 
[google start]
The average height Stajničkog fields ranging from 497 m asl (meters above sea-Jezerane), 505.2 (church) 511 (Čarapovo Village) and 554 (Tominac drag). On the south side Stretch Stajnice hills Digging Great and Small (631 m), Jelak (626 m), Mesic's tip, the tip of Peter and Paul, Šašina small (Plantas) and Kalun (729 m). East of the village Tominac Drage is the biggest tip of the hill 656 meters above sea level. Further to the south-west ridge of Velebit begins (Senjsko any). In the surrounding hilly areas, there are vast mountain pastures and meadows that are used from time immemorial stajnički shepherds. Upper Stajnica had pastures and meadows as Miholjevica, Brezovac, Dolac Črnetićka, Strmar, Petrovic Biljevina, Large and Small Mrkovina, Slime, Strižakovica, Javorovka, Krševine, Leskovka, Tomašićka (source), burnt Vršeljak, Dumenčić Javorovka, Krčel, Pajin dear, Lokvice, Kozjača, old and new Biljevina, sinokos, tip, Attic, shutters, zlib, Jasenovka, Krčevina, Kodrićka, Brezovac, Cove, zlib, White and Black Maple, Ravna Draga, Runjavica, sinokos, Židenice, Bujednjaci , large and small vessels, Attic, Krč, Sebrde, Kujaca, big bay, Stojanka, Living water, and other smaller areas.
[google end]
 
 
 
[google start]
Above the south side of the field are also rich in pastures, such as Digging, digging big, Kalun, Medvid-experts, Šprajc javorovka, dishes clears, Pavlakovo, Smit straight, Next to pave, Banov tip, Lukic, Vucetic side street, Kladice, Strežbenica , Cevin krč. All these areas are regularly used for hair and slight grazing.

Near Stajnice passes a very important state road that connects the memory ¬ ver and south Croatian: old Josephine road Karlovac-Senj, and a new road car ¬ "Vodice" - Bosiljevo-Sveti Rok. The mountain massif of Mala Kapela and the Great breaking the longest tunnel in En ¬ vatskoj total length of 5860 meters ¬ me. Routes throughout history have deeply influenced the development of this region, but also his downfall, especially when they are built alterna ¬ tive road and rail routes to Rijeka and Split.
[google end] 

Water management and natural beauty - great potential 

[google start]
Stajničko area represents a significant and valuable source of large quantities of quality drinking water. The main watercourse is Stajnička Jaruga that water supplied from several sources. Existing trap once Žižićevo vrilo determined yield 80-100 lit / sec is at elevation 630 meters above sea level The source output type, and vodnogospo ¬ in socio-economic agreement allowed the use of 65 lit / sec of water. In order to preserve ecologically relevant source, in the preparation of the decision of the sanitary protection zones and ¬. Besides Žižićevog vrila there Čabranovo vrilce, Štentićevo vril ¬ ce, Murkovićevo vrilo and holes. Pre ¬ ma west are still Franić ¬ vo, Mesic and Štefanićevo vrilce.
[google end]
Comments